1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj elektryka na weekend”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Organizatorem Konkursu jest Bońkowscy Auto Spółka Akcyjna (dawniej Bońkowski Auto Sp.k.) z siedzibą

   w Komornikach, ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki, NIP 7792131022 (zwana dalej „Organizatorem”).

  2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Konkursu (zwanym dalej ,,Regulaminem”). Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

    

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania konkursu wykonała u Organizatora w autoryzowanej stacji Toyota Bońkowscy przegląd samochodu oraz wykonała Zadanie konkursowe.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz wykonania Zadania konkursowego, o którym mowa w

   pkt. 3.2. jest :

   1. akceptacja Regulaminu,

   2. przestrzeganie Regulaminu,

  3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

    

 3. ZASADY KONKURSU I PRZEBIEG KONKURSU

   

  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.05.2024 od godz. 10:00, a kończy się dnia 30.06.2024 r. o godz. 18:00

  2. Zadanie konkursowe Uczestnika w Konkursie polega udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jaką

   zelektryfikowaną Toyotą chciałbyś jeździć i dlaczego?”

  3. Odpowiedź na Zadanie konkursowe musi być samodzielną wypowiedzią Uczestnika, do której posiada

   osobiste prawa autorskie.

  4. Uczestnik sporządzi Zadanie konkursowe pisemnie, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu

   Toyota Bońkowscy

  5. Poza odpowiedzią na Zadanie konkursowe oraz zaobserwuje profil Toyota Bońkowscy na Facebooku:

   https://www.facebook.com/ToyotaBonkowscy.

  6. Uczestnik może sporządzić Zadanie konkursowe tylko jeden raz.

  7. Zadanie konkursowe podlega ocenie Komisji, według poziomu kreatywności poprzez kryterium

   „najbardziej ciekawe i intrygujące”.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań

   Konkursowych, których autorzy:

   1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

   2. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

   

 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wyłoni, ogłosi i nagrodzi Uczestnika, zwanego dalej ,, Zwycięzcą”.

  2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 05.07.2024

  3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję.

   Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,

   podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Zwycięzcy. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

  4. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

   a. Voucher na samochód elektryczny Toyotę bZ4X na weekend

  5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

  6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez wysłanie wiadomości

   prywatnej na platformie Facebook.

  7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest uzgodnienie z Organizatorem formy przekazania nagrody w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora e-maila o wygranej na adres e-mail podany w karcie konkursowej. W przypadku wysyłki należy podać dane korespondencyjne, a w przypadku odbioru osobistego nagrody, należy przyjechać po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty do salonu Toyota Bońkowscy ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki.

  8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

  10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

  11. Fundatorem nagrody jest Bońkowscy Auto Spółka Akcyjna (dawniej Bońkowski Auto Sp.k.) z siedzibą w

   Komornikach, ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki, NIP 7792131022

  12. Zwycięzca wyraża zgodą na utrwalanie i rozpowszechnienia swojego wizerunku, w tym zamieszczenia

   na portalu społecznościowym Facebook Organizatora zdjęć m.in. z odbioru Nagrody.

  13. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie i rozpowszechnienie udzielonej odpowiedzi na Zadanie

   konkursowe, w tym na zamieszczenie jej treści na portalu społecznościowym Facebook Organizatora.

  14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora .

  15. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  16. Nagroda nie podlegają wymianie na gotówkę ani na Nagrody innego rodzaju.

  17. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

    

 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Bońkowscy Auto Spółka Akcyjna (dawniej Bońkowski Auto Sp.k.) z siedzibą w Komornikach, ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki, NIP 7792131022, nr tel. 538 626 066, adres e-mail: marketing@bonkowscy.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Joanna Maruszewska, adres e-mail: iodo@bonkowscy.pl , adres korespondencyjny: ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki.

  2. Dane przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w związku z wydaniem Nagrody, ewentualnie obroną przed roszczeniami oraz w celach podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. art. 6 ust 1 pkt a RODO) Uczestnika wyrażona poprzez akt uczestnictwa w Konkursie oraz przepisy kodeksu cywilnego, a także uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust 1 pkt f RODO), w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, odpowiedzi na reklamację, bezpieczeństwa informacji oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniam, wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom.

   oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  3. Dane osobowe mogą być przekazane do przetwarzania w imieniu Administratora następującym podmiotom: firmie świadczącej usługi IT, księgowe, marketingowe, serwera poczty e-mail, inny, współpracującym kontrahentom. Dane osobowe mogą być udostępnione kancelarii prawnej,

   uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez

   Administratora, w tym profilowaniu.

  6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@bonkowsy.pl.

    

  7. REKLAMACJE

  8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Jaką zelektryfikowaną Toyotą chciałbyś jeździć i dlaczego?” na adres e- mail markrting@bonkowscy.pl lub adres korespondencyjny ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

  9. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji lub adres e- mail, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.

  10. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym

   wysłanym na adres podany w reklamacji lub na wskazany adres e-mail.

  11. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika, w tym w zakresie podanych danych, niezawinione przez Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń (kart konkursowych), a także za opóźnienia z wyłonieniem Zwycięzcy i ogłoszeniem wyników.

 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.toyota.bonkowscy.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie trwania Konkursu, o czym zobowiązany jest powiadomić za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.toyota.bonkowscy.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.

 6. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2024.